MADDE 1-TARAFLAR: İşbu Üyelik Sözleşmesi (Kısaca Sözleşme olarak anılacaktır);

2.Organize Sanayi Böl. Vali Mahammer Güler Bul. No:16/2A Başpınar Şehitkamil GAZİANTEP adresinde mukim Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri (Kısaca “Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri” olarak anılacaktır.)

ile

Adresi ve adı/soyadı "Üye Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi (Kısaca Üye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU:
İşbu Sözleme, üyenin Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile akdedilmiş olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

MADDE 3 – TANIMLAR:
Aşağıda yer alan terimler işbu sözleşme kapsamında tanımlandıkları anlamlarıyla kullanılmaktadırlar.

Buna göre;
Üye: Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri iş bu sözleşmeyi kabul ederek üyelik başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri aracılığı ile sunulacak ürün ve/veya servislerinden faydalanacak kişiyi,

E-Posta Adresi:Üyenin bildirmiş olduğu ve üye hesabına tanımlı olan, kullanımı, muhteviyatı ve gizliliği üyenin sorumluluğunda bulunan, üyeliğin kurulması esnasında tanımlanan ve akabinde değişiklik yapılması mümkün olmayan elektronik posta adresi.

Şifre:Üyenin, e-posta adresi ile birlikte kullandığı ve üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri üzerinden sunulan servislere ulaşımda zorunlu; kullanılması ve güvenliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluğu üyeye ait olan, üye tarafından belirlenmiş altı 6 ila 16 hane arası alfanumerik ibareyi,

Üye Hesabı:Üyelerin Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri nezdinde bulunan, işbu sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla kullanabileceği hesabı,

Ürün/Hizmet:Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından işletilen Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri üzerinden satışı yapılmak amacıyla satışı yapılan malları, sunulan servisleri,

Ürün/Hizmet Bedeli:Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri üzerinden üyelerin bilgisine sunulan ürün veya hizmetin ait satış fiyatı,

Kullanıcı:Üye olup olmadığını bakılmaksızın, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri adresinin genel kullanıma açık alanlarını ziyaret edebilen, bu alanlarda işlem yapmasına izin verilen gerçek kişi,

Kredi Kartı/Banka Kartı:Üyelerin, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri adresi üzerinden yapacakları işlemlerde kullanabilecekleri, yetkili kuruluşlarca çıkartılmış ve nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan, ilgili mevzuatı uyarınca geçerli olan basılı kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası,

Hizmet Kanalları:Seçimi münhasıran Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’a ait olmak üzere mobil telekomünikasyon uygulamaları, JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Müşteri Hizmetleri, kiosk ve internet (Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri) altyapı platformu ve benzerlerini,

Hediye Puanı: Hak etme, tahsis edilme ve kullanım koşulları münhasıran Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri yetkisinde bulunan, üye ve/veya kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan fiziki varlığı olan basılı belge ya da fiziki varlığı olmayan numara,

Sipariş Onayı:Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri üzerinden verdikleri siparişin teyidi amacıyla üyelerin Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri bünyesinde kayıtlı e-posta adresine ve/veya SMS ile cep telefonu numarasına gönderilen, siparişin ayrıntılarına yer verilen bildirim,

Hesabım Menüsü: Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri üzerinden erişilen, üyelerin Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri bünyesindeki gerçekleştirdikleri işlemleri ve siparişlerin aşamalarını takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı,

SMS:Kısa Mesaj Servisini,

Müşteri Hizmetleri: Üyelerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri'un ilgili bölümünü ifade etmektedir. İşbu sözleşmede tanımların tekilleri çoğullarını, çoğulları tekillerini de içerecek şekilde anlam ifade etmektedir.

MADDE 4-ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR:
4.1 Üyelik Başvurusu
4.1.1 Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri üyeliği, üyelik formunun uygun bir biçimde doldurulması suretiyle başlatılabilmektedir. İlgili kabul bildirimini tıklamak suretiyle Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’a üyelik başvurusu yapan herkes, işbu sözleşme’nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini, üyelik için gerekli koşullara sahip olduğunu ve işbu sözleşmenin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri özel bir kulüp olup Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri, işbu sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

4.1.2 Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu başvuran tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiştir. Verilen bilgilerin hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun saptanması halinde üyelik iptal edilebilir. Bu durumda üye, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri üzerinden yapmış olduğu hiçbir işlemden ötürü herhangi bir ad altında ürün, hizmet, gider, tazminat vs. talep etmeyeceğini, bu nedenle Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un sorumluluğuna gidilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un, varsa, ödenmiş bedellerin, teslim edilmiş ürünün geri alınmasına ilişkin hakları saklıdır.

4.1.3 Üyelik, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un inisiyatifinde olmak kaydıyla, hizmet kanallarının herhangi birinden başlatılabilir. Üyelik başvurusunda bulunarak sözleşme ilişkisi içerisine girmek isteyen üye, bunun için elektronik iletişim araçlarının kullanılacağını, bu itibarla kurulacak hukuki ilişkinin el ile atılacak ıslak imzanın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını, bu hukuki ilişki için ayrıca bir ıslak imza ile teyit gerekmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.1.4 Üye, üyelik başvurusunda, başvurunun kabulü için zorunlu bilgileri üyelik başvuru formuna doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür. Üyelik koşullarını sağlayan kişiler, başvuru tamamlandıktan sonra Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri adresinden veya müşteri hizmetlerine başvurarak tamamlamakla yükümlüdür.

4.1.5 Üye, sözleşme şartlarını dikkatle okuyup kabul ettiğini, üyelik sözleşmesinin bir suretini dilerse saklayabilme kabiliyeti olduğunu, zaman zaman yapılabilecek değişikliklere ya da eklemelere, veri transferlerine, hizmet kullanım koşullarına kolaylıkla ulaşabildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikler ya da eklemeler Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri adresine ilk girişinde üyenin bilgisine sunulur. Kendisine sunulan “kabul et” seçeneğini tıklamayan üyenin üyeliği, tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük olmaksızın sona erdirilebilir. Üye, üyelik koşullarını sözleşme müddetince her zaman yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2 Üyelik Başlangıcı
Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından üyeliği başlatılan kullanıcıya, bildirdiği e-posta adresine e-posta gönderilmek suretiyle, üyeliğin başlatıldığında ilişkin teyit bildirimi gönderilir. Üye, üyeliğinin kabul edilerek başlatılmasıyla birlikte Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilecektir.

4.3 Üye Hesabının Kullanılması
4.3.1 Her üye, sadece bir üye hesabına sahip olabilir. Üye hesabı sadece iş bu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanılması maksadıyla kullanılabilir. Üye, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından sunulan hizmetleri ve/veya üye hesabını hiçbir şekilde hukuka ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici biçimde ya da hizmeti başkalarına satmak ve/veya ticari olsun olmasın gelir elde etmek amaçlarıyla ve/veya işbu sözleşme’nin amacı dışında kullanamaz.

4.3.2 Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri bu hükme aykırı davranan ve/veya birden fazla üyeliğe sahip olduğunu tespit ettiği üyenin üyeliğini veya üyeliklerini herhangi bir bildirim yapmaksızın derhal sonlandırma hakkına sahiptir. Üyenin mevzuat veya işbu Sözleşme’de öngörülmüş olan yeterliliğe sahip olup olmadığının saptanamadığı hallerde, üyelik bu eksiklik giderilinceye kadar Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından askıya alınabilir veya derhal iptal edilebilir.

4.4 E-posta adresi ve şifre
4.4.1 Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri, üyeliğe ilişkin ayrıntıları, üyelik başvurusunun kabul edilmesinin akabinde, üyenin bildirdiği e-posta adresine gönderir. Üye, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından kayıtlı iletişim adreslerine gönderilen herhangi bir bildirimin teknik nedenlerle kendisine ulaşmaması durumunda Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.4.2 Üye tarafından kullanılacak olan e-posta adresi ve şifre’yi koruma mükellefiyeti ve kullanımla ilgili her türlü sorumluluk üyeye aittir. Üye, e-posta adresi ve şifre ile sisteme giriş yapılmasının ardından yapılacak olan işlemlerin ve verilecek siparişlerin kendisi için bağlayıcı olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.4.3 Üyeye ait e-posta adresi ve/veya şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri ’un herhangi bir zarara uğraması veya bu nedenle doğan uyuşmazlıklardan dolayı herhangi bir ödeme yapması halinde Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’unuğradığı zararı tazmin etme ve/veya yaptığı ödemeyi üyeye rücu etme hakkına sahiptir Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri iptal etme, sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

4.4.4 Üye, dilediği zaman şifresini değiştirme hakkına sahiptir. Üye, şifre değişikliği için gerekli işlemleri Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri adresindeki ilgili bölümden yapabilir. Üye, şifresini unuttuğu takdirde müşteri hizmetlerini arayarak veya Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri adresindeki yönlendirmeleri takip ederek şifresini alabilir.

4.4.5 Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’a bildirilen e-posta adresi değiştirilemez, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri ise; sistemlerinde yapacağı değişiklikler, güvenlik nedenleri ve/veya herhangi bir sebeple, üyeden e-posta adresini değiştirmesini talep edebileceği gibi şifreyi de değiştirebilir. Üye, e-posta adresini değiştirmesi yönündeki taleplere uyacağını taahhüt eder. Herhangi bir değişikliğin gerçekleşmesi halinde Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri, değişikliği üyeye SMS veya e-posta yoluyla bildirecektir. Üye Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından kendisine bildirilen değişikliklere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 Üye’ye Ait Kişisel Bilgiler
4.5.1 Gerek üyeliğin başlangıcı, gerek devamı esnasında üyeden kişisel bilgiler talep edilebilmektedir. Üyenin bildirdiği ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve üyenin güvenliği açısından alınan bilgiler; Üye tarafından değiştirilemez. Bunların haricindeki üyeye ait kişisel bilgiler üye tarafından değiştirilebilir; bunun için üye, gerçekleştirilecek güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmek ve kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür.

4.5.2 Üye; vermiş olduğu ve Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri veri tabanında saklı tutulan iş bu sözleşme konusu kişisel bilgilerin (ad, soyadı, adres, yaş, e-posta adresi, kimlik numarası, irtibat numarası vb.) siparişlerin ve üye hareketlerinin, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından istatistiksel raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında ve kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri bu bilgileri üyenin kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanacağını, başkasıyla paylaşması halinde, üçüncü şahsın da bu ilkelere uygun davranmasını temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.3 Üye, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’ a göndereceği e-posta, faks ve mektupların kendisine ait kişisel bilgileri içermesi halinde, bu bilgilerinin gizliliğinden ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un yukarıda tanımlanan koşullar çerçevesinde hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, müşteri hizmetleri ile yaptığı yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından saklanabileceğini bildiğini ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat ettiğini kabul eder.

4.5.4 Üye, işbu sözleşme şartlarını kabul etmekle, sağladığı her türlü kişisel bilgi ve kullanım sırasında yaptığı işlemlerle ilgili olarak gerek Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri gerekse yetkili mercilerin sorgulama hakkı olduğunu, talep edilmesi durumunda gerekli bilgiyi ayrıntılı şekilde sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.


4.6 Üyeliğin Sonlanması
4.6.1 Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un, üye hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından şüphelenmesi ve/veya tespit etmesi halinde üye hesabı kapatılabilir ve/veya iş bu sözleşme, hiçbir ihtara gerek görülmeksizin Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından feshedilebilir. Bu durumlarda üyenin tazminat ve benzeri herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

4.6.2 Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri, gerekli gördüğü takdirde, üyeliği herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sona eren üyelik bilgileri Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri' un belirleyeceği zaman diliminde Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri veri tabanında saklanmaya devam eder.

4.6.3 Üye, dilediği zaman tek taraflı olarak üye hesabını kapatabilir. Üye, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri adresine üye girişini tamamlandıktan sonra ilgili sayfadan üyeliğini sona erdirebilir. Ayrıca üye, üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri müşteri hizmetlerine ileterek üye hesabının sonlandırılmasını talep edebilir. Üyelik, üyenin bu yöndeki talebini Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’a iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından tamamladığı anda sona erer. Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri üyeliği sonlandırma nedenini sorma hakkı vardır. Üye, sonlandırdığı üyeliğini müşteri hizmetlerine başvurarak tekrar başlatabilir. Bu durumda başlatılan üyelik, önceki üyelikten bağımsız, yeni bir üyelik olarak işlem görür.

4.6.4 Üye hesabının kapatılması halinde; Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’dan herhangi bir hak ve/veya alacağı olmadığını, bu duruma ilişkin herhangi bir tazminat ve benzeri talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 - HİZMET İLE İLGİLİ ŞARTLAR:
5.1 Üye, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri üzerinden sunulmuş olan ürün/hizmet için, o ürüne/hizmete özgü fiyatı, koşulları uyarınca satın alma talebinde bulunabilecektir. Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri, web sitesinde yer verdiği ürün veya hizmetlerde nitelik ya da nicelik açısından da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Web sitesinde yer verilen görseller gerçeklerden farklılık gösterebilir. Bu farklılık bölge ya da ülke çapında paketleme, boyut ve sair usullerde de cereyan edebilir. ürün’e/hizmet’e ilişkin sipariş Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri üzerinden yapılan yönlendirmeler doğrultusunda verilecektir. Sipariş onaylandığı takdirde üyenin kayıtlı e-posta adresine e-posta, cep telefonuna SMS ile sipariş onayı gönderilecektir. Bu bildirimde sipariş numarası da üyenin bilgisine sunulacaktır.

5.2 Hizmet sunumlarında Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri hizmeti sağlayanın tanıtımlarının yapıldığı ve rezervasyon kodlarının sağlandığı mecra konumundadır. Bu itibarla söz konusu Hizmet’e ilişkin sorumluluğu Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri internet sitesinde kampanyaları toplamak, yayımlamak ve kampanyaların üyeleri bilgisine sunmak ve ücret tahsiline aracılıkla sınırlıdır. Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri hizmet sunumlarında 4077 sayılı Yasa uyarınca “sağlayıcı” sıfatını haiz olmadığı gibi, aynı mevzuat kapsamında hizmete ilişkin herhangi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.

5.3 Üye, sipariş ettiği ürün/hizmet bedeli ile kargo giderlerinin tanıtımlarda yer verilen koşullarla ve Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’a bildirdiği kredi kartından/banka kartından tahsil edileceğini, uygun görülmesi durumunda bedel iadesinin de aynı yolla kullanılan kart numarasına yapılacağını taahhüt ve kabul eder.

5.4 Üye, üye hesabı üzerinden yaptığı işlemlerden münhasıran sorumludur. Üye tarafından verilen siparişe konu bedellerin tam ve gereği gibi tahsil edilememesi nedeni ile üyenin ve Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk üyeye aittir. Üye, hatalı işlem yapması halinde Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri'un herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.5 Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri; kendi sorumluluğunda olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak üzere, yapılan hatalı işlemleri, üyenin bu hatalı aktarımı Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri Müşteri Hizmetlerine bildirmesi halinde ya da re’sen, iptal ederek, ilgili üye hesabını/hesaplarını üyenin bildirdiği hatalı aktarımdan önceki hale döndürebilir.

5.6 Üye, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek servis aksamalarından ötürü, aldığı hizmetin kesintiye uğraması ve/veya kaldığı yerden devam etmemesi nedeni ile herhangi bir isim altında hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri böyle bir durumun varlığı halinde aksaklığın bir an önce giderilmesi için gereken özeni göstererek her türlü tedbiri alacaktır.

5.7 Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri adresinde veya bu adres üzerinden verilen hizmetlere ilişkin koşulları her zaman değiştirebilir, iptal edebilir veya bu hizmet kanallarına yenilerini ekleyebilir. Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri, sunulan ürün veya hizmetin sezon ürünü veya sezon hizmeti olduğu taahhüdünde bulunmamaktadır.

5.8 Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’a üye olmak ücretsizdir, hizmet kanallarına bağlantı bedeli (internet, televizyon, cep telefonu (üyelik, wap/İnternet bağlantısı, üyenin göndereceği veya üyeye gönderilecek SMS ücreti vd.) vb. üyelik ve/veya ekstra kullanım ücretleri) ise üyenin sorumluluğundadır.

5.9 SMS kanalından yapılacak işlemler ücrete tabi olup, işlem tipine göre farklı ücretlendirilebilir. Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri SMS kanalı kullanılarak sunulan bütün hizmetler için fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği sebebi ile Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri'dan, uğradığı herhangi bir zarar ve ziyanın tazminini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SMS bedeli faturalı hatlarda ilgili operatör faturasına yansıtılacak, ön ödemeli hatlarda ise kontörden düşülecektir. Operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri sorumlu değildir.

5.10 Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri, müşteri hizmetlerinden yapılacak işlemlerde her bir arama başına servis ücreti alıp almamakta serbesttir. Ücret alınması halinde Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un, ilgili servisin kullanım ücretini değiştirme hakkı saklıdır. Bu ücretin değişmesi durumunda Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri bu bilgiyi üye ile paylaşmayı taahhüt eder.

MADDE 6- EK HİZMETLER:
6.1 İşbu sözleşmenin kabulü Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri internet adresinin ilgili tüm alanlarının kullanım şartları da kabul edilmiş olur.

6.2 Üye, kampanya ve promosyonlardan Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından belirlenen kullanım/yararlanma koşulları çerçevesinde yararlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un, kampanya ve promosyon uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır.

6.3. Üye, üyelik sırasında herhangi bir şekilde kazanmış olduğu indirim, hediye çeki gibi avantajları bu avantajlara özgülenmiş süreler ve her halükarda üyeliğin herhangi bir nedenle sona erdiği tarihe kadar kullanma yükünü üstlenmektedir. Anılan süre dâhilinde kullanılmayan avantajlar ortadan kalkacak olup bu durumda üyenin herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır. Kazanılan avantajlar hiçbir biçimde nakde tahvil edilemez.

6.4 Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri, kampanya ve promosyon veya genel uygulamalarında sipariş verme ve davranış analizlerini dikkate alarak üyelere farklı teklifler sunma, uyguladığı bağlılık programlarında bu analizleri belirleyeceği zamanlarda gerçekleştirme ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm bu uygulamalar Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un belirleyeceği süreler içerisinde geçerlidir.

MADDE 7 - SORUMLULUK:
7.1 Üyelerin Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından sunduğu hizmetlerden faydalanabilmesi için 3. Kişiler tarafından sağlanan yazılım programlarının kaydederek kullanmaları gerekebilir. Bu durumda 3. Kişiler tarafından sağlanan yazılım programlarının kullanım şartları ve iş bu sözleşme şartları arasında ihtilaf olması halinde işbu sözleşme şartları geçerli olacaktır.

7.2 İş bu sözleşme uyarınca; Üyeye sunulan hizmetlerin kapsamı Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir veya hizmetler durdurulabilir. Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un işbu sözleşmede yer alan maddelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle üye, işbu sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini kabul eder.

7.3 Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri adresinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkı saklıdır. Üye, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyali hiçbir şekildeMikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırmayacağını, bu materyalleri kişisel ve genel kullanıma açık mecralarda kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder. Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un bilgisi olmadan üyenin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde, doğacak zararlardan Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu halde, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri‘un uğrayacağı zarar ve ziyanları üyeye aynen rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkı hakkı saklıdır.

7.4 İş bu sözleşmede düzenlenen ve Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri'un sorumsuzluğunu öngören tüm düzenlemeler Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri'un ağır kusur ve hilesinin olmadığı hallerde geçerli olacaktır. Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri; İşbu sözleşme kapsamında üyenin sorumluluğunda olan konulara ilişkin olarak uğrayacağı her türlü zararı, üyeye tüm ferileri ile birlikte rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

7.5 Üyelerin işbu sözleşme gereği uymakla yükümlü olduğu kural ve şartlara uymaması nedeniyle gerek mevzuat gerekse de işbu sözleşmeden kaynaklanan haklarından herhangi birisini kullanmamış olması Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

MADDE 8 - ORTAK HÜKÜMLER:
8.1 Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için; Üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından kabulü ile sözleşme yürürlülüğe girer. Sözleşme tarihi, üyelik başvuru talebinin yapılması akabinde başvurunun Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından kabulü tarihidir.

8.2 Üye, iş bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

8.3 Üye, üyelik başvurusuna ilişkin olarak Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri tarafından tutulan kayıtların geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri’un her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikro film ve mikro fişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.M.K 193. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu, Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri‘un yemin teklifinden ber’i kıldığını beyan ve kabul eder.

8.4 Taraflar işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku'nun uygulanacağını, yetkili yargı merciinin Ankara Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri olduğunu kabul ve beyan ederler.

8.5 Üye aksini yazılı olarak bildirmedikçe “Üye Bilgileri” sahasında beyan ettiği adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder. Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri, aksi Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri adresinde açıklanmadığı sürece, işbu Sözleşmede belirtilen adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişi işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İnternet Adresi: Mikroon Otomasyon Kontrol Ürünleri